Ein Dŵr - Our Water

 

 

Have you ever seen people getting into cold water, or heard someone talking about how the water improves their health and wellbeing, and just thought, 'What??"

Us too! Cold water dipping, or even the idea of seeking out the water as a way to calm the mind or destress can sound strange and out of reach if it's not something that you're used to.

In partnership with the Pembrokeshire Coastal Forum and with funding from Natural Resources Wales, Ein Dŵr is a new and innovative project delivered by The Bluetits Chill Swimmers to introduce anyone and everyone to the wonders of our marine environment in Pembrokeshire.

We're still learning about the benefits of engaging with the water, the research is just beginning, but there are thousands of people all over the world who do it every day because it helps them. And that's got to be worth a go, right?

 

So this year, get out of your comfort zone and come to one of our FREE introductory sessions to learn about our sea, rivers and waterways, and access the fun, life changing affects of getting in and around them.

 

To book a space, email Amy at community@thebluetits.co or call 07506881196

 

 

Know someone who could benefit or want to advertise us in your window? Download the flyer below and print to your heart's content!

 

 

Ydych chi erioed wedi gweld pobl yn mynd i ddŵr oer, neu wedi clywed rhywun yn siarad am sut mae'r dŵr yn gwella eu hiechyd a'u lles, a jyst meddwl, "Beth??"


Ni hefyd! Mae trochi dŵr oer, neu hyd yn oed y syniad o chwilio am y dŵr fel ffordd o dawelu'r meddwl neu i ddad-straenio yn gallu swnio'n rhyfedd ac allan o gyrraedd os nad yw'n rhywbeth rydych chi wedi arfer ag ef.


Mewn partneriaeth â Fforwm Arfordirol Sir Benfro a chyda arian gan Gyfoeth Naturiol Cymru, mae Ein Dŵr yn brosiect newydd ac arloesol a ddarperir gan Bluetits Chill Swimmers i gyflwyno unrhyw un a phawb i ryfeddodau ein hamgylchedd morol yn Sir Benfro.


Rydyn ni'n dal i ddysgu am y manteision o ymgysylltu â'r dŵr, megis dechrau mae'r ymchwil, ond mae yna filoedd o bobl ledled y byd sy'n ei wneud bob dydd oherwydd ei fod yn eu helpu. Ac mae'n rhaid bod hynny'n werth cael tro, siŵr?


Felly eleni, ewch allan o'ch parth cysur a dewch i un o'n sesiynau rhagarweiniol AM DDIM i ddysgu am ein môr, afonydd a dyfrffyrdd, a chael mynediad at yr effeithiau hwyliog, newid bywyd o fynd i mewn ac o'u cwmpas.


I archebu lle, anfonwch e-bost at Amy yn community@thebluetits.co


Ydych chi’n adnabod rhywun a allai elwa neu eisiau ein hysbysebu yn eich ffenest? Lawrlwythwch y daflen isod a phrintiwch gymaint ag y dymunwch!